Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

WONDERINTEREST TRADING LTD (dále jen „Investiční Společnost“) se zavazuje chránit vaše soukromí a nakládat s vašimi údaji transparentním způsobem. Investiční Společnost chápe důležitost zachování důvěrnosti a soukromí vašich osobních údajů. Tím, že nám svěříte vaše informace, bychom vás rádi ujistili o našem závazku uchovávat tyto informace v soukromí. Učinili jsme měřitelné kroky k ochraně důvěrnosti, bezpečnosti a integrity Vašich Informací.

2. Zásady Ochrany Údajů

Cílem těchto Zásad Ochrany Údajů je poskytnout vám přehled o tom, jak Investiční Společnost shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, a informovat vás o vašich právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné Nařízení o Ochraně Osobních Údajů – dále jen „GDPR“), jakož i Zákona o Ochraně Osobních Údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro volný pohyb těchto údajů z roku 2018 (zákon 125(I)/2018) (dále jen „Zákony“) v platném znění. Toto prohlášení je určeno fyzickým osobám, které jsou současnými, minulými nebo potenciálními klienty Investiční Společnosti a jejich zástupcům (jako jsou advokáti jednající jejich jménem).

3. O nás

Investiční Společnost je autorizovaná společnost se sídlem na Kypru, pod registračním číslem 332830.

Investiční Společnost je registrována a licencována Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry a Burzy (dále jen „CySEC“) s číslem licence 307/16.

Investiční Společnost zaregistrovala pod svým jménem Vázané Zástupce, kteří sídlí v Evropské Unii. Uvedení Vázaní Zástupci pracují výhradně pro Investiční Společnost. Každý Vázaný Zástupce bude mít své vlastní Prohlášení o Ochraně Osobních Údajů, které bude zveřejněno na jeho webových stránkách, které mohou být propojeny a/nebo odkazovat na webové stránky a/nebo název Investiční Společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete získat další podrobnosti o tom, jak Investiční Společnost používá vaše osobní údaje, můžete se obrátit na náš tým pro Ochranu Údajů na adrese: dataprotection@wonderinterest.com.

4. Právní Základ

Důvod, proč můžeme oprávněně shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje se nazývá právním základem. Spoléháme na právní základ v závislosti na důvodu, pro který údaje zpracováváme. Jako základ pro zpracování osobních údajů využíváme následující právní základy:

Smluvní závazky – tam, kde je nutné buď s vámi uzavřít smlouvu o poskytování našich produktů nebo plnit naše závazky ze smlouvy nebo vám poskytnout rady ve vztahu k našim produktům.

Dodržování zákonných povinností – pokud to vyžaduje zákon nebo regulátor, možná budeme muset shromažďovat a zpracovávat vaše údaje a také je poskytnout regulátorovi.

Oprávněné zájmy – kde je zpracování vyžadováno pro provozování našeho podnikání. Zahrnuje řízení obchodních, finančních a administrativních záležitostí s cílem chránit naše zákazníky, zaměstnance
a majetek. Je v našem zájmu zajistit, aby naše procesy a systémy fungovaly efektivně a abychom mohli pokračovat v poskytování služeb.

Souhlas – zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu.  Můžeme je použít ve specifických situacích. Pro tyto účely shromažďujeme pouze svobodně daný, specifikovaný, informovaný a jednoznačný souhlas získaný před zpracováním.

5. Účely zpracování

Osobní Údaje, které od vás a o vás shromažďujeme, můžeme použít pro účely uvedené níže.

Založení účtu a poskytování služeb

- Zvažování žádosti o otevření účtu

- Provádíme naše hodnocení rizik

- Získání informací o vašich relevantních investičních znalostech a zkušenostech, abychom mohli posoudit, zda je služba pro vás vhodná

Správa našeho vztahu s vámi včetně podpory

- Kontakt ve věcech týkajících se vašeho účtu

- Poskytovat vám oznámení týkající se vašeho účtu, obecné aktualizace a aktualizace trhu

- Kontrola vašich průběžných potřeb

- Odpovídání na vaše dotazy

Dodržování našich zákonných a regulačních povinností

- Ověřování vaší totožnosti a provádění kontrol

- Dodržování screeningu

- Záznamové povinnosti

- Provádění kontrol proti praní špinavých peněz, prevence terorismu a sankcí, stížností a vyšetřování nebo soudních sporů

- Proveďte postup „poznejte svého klienta“.

- Poskytněte informace o vás a vašem obchodování s námi příslušným úřadům

Provádění finančních transakcí

- Vklady

- Výběry

- Zpětná zúčtování

- Jakékoli další platby

Sledovat a vyhodnocovat shodu

- Sledujte, zda je poskytování našich služeb v souladu s našimi zásadami, standardy a právními požadavky

- Sledovat chování nebo zaměstnanců při komunikaci s klienty nebo potenciálními klienty

Vytvářet statistická data a analyzovat podnikání

- Řídit obchodní strategii Společnosti

Vyvíjet a prodávat produkty

- Přizpůsobit nabízené produkty a služby

- Provádění vývoje a analýzy produktů

Chránit bezpečnost

- Chránit bezpečnost a přístup do našich prostor a systémů

- Detekce a prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

6. Shromažďování informací

Když si Zaregistrujete Služby

Společnost může shromažďovat uvedené informace přímo od vás (během procesu otevírání účtu) a/nebo od jiných osob, včetně například agentur pro úvěrové reference, agentur pro prevenci podvodů, bank, jiných finančních institucí, třetích poskytovatelů autentizačních služeb (např. Lexis-Nexis pro účely ověřování a pozadí) a poskytovatelé veřejných rejstříků.

Informace o Vás – Používání Služeb

Společnost může také shromažďovat vaše údaje týkající se vašeho používání našich webových stránek, jako je –

Finanční Informace

A. Služby, které používáte, produkty, se kterými obchodujete, a jejich výkon

b. Historická data o obchodech a investicích, které jste provedli, včetně investované částky

C. Historická data o vašich platebních aktivitách, zůstatcích na obchodních účtech a vašich výběrových aktivitách.

- Informace o Protokolu

- Informace o Zařízení

- Umístění

- Aktivita na místě

- Soubory cookies a další technologie sledování

Informace obsažené v povinných nahrávkách.

Investiční Společnost zaznamenává veškerou komunikaci, elektronickou, telefonickou, osobní nebo jinou, kterou s vámi vedeme v souvislosti se službami, které vám Investiční Společnost poskytla, a ve vztahu
s vámi. Uvedené záznamy budou výhradním majetkem Investiční společnosti a budou představovat důkaz o komunikaci mezi Investiční Společností a vámi.

V rámci postupů otevírání obchodního účtu a pokračujících závazků Investiční Společnosti se musí řídit legislativním rámcem, který v současnosti platí Kyperská Komise pro Cenné Papíry a Burzu („CySEC“). Investiční Společnost bude konkrétně dodržovat své zákonné povinnosti vyplývající ze Zákonů o Prevenci
a Potírání Činností Praní Špinavých Peněz z let 2007-2019, ve znění pozdějších předpisů, pro zjištění ekonomického profilu Klienta a předcházení praní špinavých peněz, jakož i dodržovat příslušné povinnosti vedení záznamů podle nařízení Evropské Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky
a podmínky činnosti investičních podniků a vymezené pojmy pro účely uvedené směrnice ( „Přenesená Regulace“) a Zákon o Poskytování Investičních Služeb, výkonu investiční činnosti a provozování regulovaných trhů N. 87(I)/2017 pro stanovení vhodnosti a vhodnosti každého Klienta na základě služeb nabízených každým CIF (testy vhodnosti a vhodnosti) a záznamy telefonních hovorů, klientských transakcí,  Zákon o Dodržování Zákonů o Shodě s Daní z Cizích Účtů (FATCA) a Společný
Reportovací Standard (CRS).

7. Kategorie dat

Společnost na základě výše uvedeného shromažďuje a uchovává následující kategorie a typy osobních údajů:

Kontaktní Informace

- Jméno a příjmení

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- Účet za energie

Platební a daňové informace

- IBAN

- Daňové Identifikační Číslo

- Daňová rezidence

Osobní Informace

- Datum narození

- Místo narození

- Národnost

- Kopie občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu

Profesionální Informace

- Jméno zaměstnavatele

- Profese

- Průmysl zaměstnanosti

Finanční Informace

- Hrubý Roční Příjem

- Čisté Jmění

- Předpokládaná částka k investici

- Znalosti a zkušenosti

8. Příjemci Dat

V rámci používání vašich osobních údajů pro účely uvedené výše můžeme vaše údaje zpřístupnit:

a) Poskytovatelé služeb a specializovaní poradci, kteří byli nasmlouváni, aby nám poskytovali IT, finanční, regulační, compliance, účetní a/nebo jiné služby.

b) Vázaní Zástupci, se kterými má Investiční společnost uzavřené vztahy a kteří pracují výhradně pro Investiční Společnost.

c) Regulační orgány.

d) Kdokoli vámi pověřený.

e) Příslušné orgány pro vyšetřování nebo prevenci podvodů, praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné činnosti.

f) Registr Obchodních Údajů nebo podobný.

g) Zaměstnanci Investiční Společnosti, aby mohli vykonávat své povinnosti k prosazování Smlouvy mezi námi nebo k zajištění efektivního fungování naší Platformy, funkcí Automatické příkazy a Obchodní data.

Investiční společnost vyžaduje od třetích osob, které jménem Investiční Společnosti nakládají nebo získávají osobní údaje za účelem plnění svých smluvních závazků vůči nám, aby uznaly důvěrnost těchto informací, zavázaly se respektovat právo každého jednotlivce na soukromí a dodržovat všechny příslušné zákony na ochranu údajů a toto oznámení o ochraně osobních údajů.

9. Použití Informací

Investiční Společnost bude Vaše Osobní Údaje používat, uchovávat, zpracovávat a nakládat s nimi v souladu s GDPR a Zákonem, ve znění pozdějších předpisů nebo nahrazení.

Vaše osobní údaje (neveřejně dostupné informace a/nebo které již Investiční Společnost vlastní bez dodržení ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů) budou shromažďovány a zpracovávány výslovně a konkrétně pouze pro účely, které byly shromážděny pro („účel omezení“), zatímco Investiční Společnost musí vyžadovat pouze informace nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny.

Vaše osobní údaje můžeme přenést mimo Evropský Hospodářský Prostor. Pokud takový převod provedeme, zajistíme, aby byl převod zákonný a aby byla zavedena příslušná bezpečnostní opatření
k ochraně vašich osobních údajů, jak stanoví Platná Nařízení.

10. Doba Uchování Dat
Investiční Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu, kdy s vámi bude mít Investiční Společnost obchodní vztah. Jakmile bude obchodní vztah ukončen, můžeme vaše údaje uchovávat po dobu až pěti (5) let v souladu se Zákony, kterými se řídí Investiční Společnost. Investiční Společnost může uchovávat vaše osobní údaje déle než pět (5) let ze zákonných, regulačních a/nebo jiných povinných důvodů.

Doba uchovávání bude stanovena s ohledem na typ shromažďovaných informací a účel, pro který jsou shromažďovány, s ohledem na požadavky platné pro danou situaci a potřebu zničit zastaralé, nepoužité informace v co nejkratší přiměřené době.

11. Organizační a Bezpečnostní Opatření

Investiční Společnost přijala veškerá vhodná organizační opatření, aby zajistila zabezpečení vašich osobních údajů. Investiční Společnost dále zřídila Interní Vzdělávací Školení pro své zaměstnance. Zaměstnanci, kteří zpracovávají vaše údaje, jsou školeni, aby respektovali důvěrnost informací
o klientech a soukromí jednotlivců. Nenarušení vašeho soukromí považujeme za nejvyšší prioritu
a Investiční Společnost zdokonalí své interní postupy, aby takové události zabránila.

Investiční Společnost zavedla postupy týkající se ochrany vašich údajů. Přístup k vašim informacím mají pouze zaměstnanci a/nebo Vázaní Zástupci, kteří potřebují mít přístup k informacím, aby byla umožněna kontinuita smlouvy mezi vámi a Investiční Společností.

Kromě toho uchováváme osobní údaje v kombinaci zabezpečeného počítačového úložiště, zabezpečených serverů a čas od času, a pokud to bude považováno za nutné, uložíme je do papírových souborů. InvestičníSspolečnost přijala veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů, které má k dispozici, před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním.

Příklady bezpečnostních opatření, která používáme:

- Technologie SSL pro kryptografii

- PCI skenování pro aktivní ochranu našeho serveru

- Kryptografická ochrana databází

- Antivirový software

I když vynaložíme veškeré přiměřené úsilí k ochraně vašich údajů, berete na vědomí, že používání internetu není zcela bezpečné, a z tohoto důvodu nemůžeme zaručit bezpečnost nebo integritu jakýchkoli osobních údajů přenášených od vás nebo k vám prostřednictvím internetu.

12. Právo na Přístup

Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme, a také informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů budou vaše osobní údaje poskytovány elektronicky. Způsob naplnění práva na přístup však závisí na povaze osobních údajů, médiu, na kterém jsou uloženy, a s ohledem na ochranu údajů ostatních subjektů. Pokud požadujete další kopie, můžeme vám účtovat přiměřený administrativní poplatek.

Chcete-li podat žádost, kontaktujte nás, ověřte svou totožnost a upřesněte, jaké údaje požadujete. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese dataprotection@wonderinterest.com.

13. Právo na Výmaz a Právo na Opravu Nepřesných Osobních Údajů

Pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Investiční Společnost můžete kdykoli informovat, že se vaše Údaje změnily nebo že si přejete, aby Investiční Společnost vymazala informace, které o vás máme, nebo je opravila, a to zasláním e-mailu na adresu dataprotection@wonderinterest.com . Vaše Údaje změníme, opravíme nebo vymažeme v souladu s vašimi pokyny, s výjimkou případů, kdy jsme povinni uchovávat vaše Údaje pro regulační nebo právní účely, abychom vám mohli poskytovat Služby, o které jste požádali, nebo abychom vedli odpovídající obchodní záznamy.

14. Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek stanovených platnou legislativou máte právo požadovat, aby Investiční Společnost omezila zpracování vašich osobních údajů.

15. Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo požadovat, aby Investiční Společnost za určitých podmínek předala údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám. 

16. Právo vznést námitku proti zpracování 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší situace. 

17. Právo informovat Úřad pro Ochranu Osobních Údajů (DPA)

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad Pověřence pro Ochranu Osobních Údajů, Iasonos 1, 1082 Nicosia, Kypr, +357 22818456, commissionerdataprotection.gov.cy.

18. Automatizované rozhodování a profilování

Obecně o vás nerozhodujeme pouze na základě automatizovaného procesu (např. prostřednictvím automatického profilování), který ovlivňuje vaši schopnost využívat služby nebo má na vás jiný významný vliv. Pokud tak však učiníme, máte právo být informován na něm a můžete požádat, aby se na vás takové rozhodnutí nevztahovalo, pokud vám neprokážeme, že takové rozhodnutí je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi.

19. Otázky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů, přejete-li si získat přístup k vašim informacím nebo je změnit nebo máte stížnost, nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich webových stránek, můžete nám poslat e-mail na adresu dataprotection@wonderinterest.com.

Dále v případě, že nejste spokojeni s kvalitou služeb, které jsme vám poskytli v souvislosti se zpracováním osobních údajů, máte jako fyzická osoba právo podat stížnost našemu dozorovému úřadu, kterým je Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů v Kyperské republice.

20. Aktualizace těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů

Tyto Zásady Ochrany Údajů se mohou bez upozornění změnit. Z tohoto důvodu se doporučuje čas od času vyhledat aktualizace.

Datum poslední revize: Srpen 2022

Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 88.24% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.