Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

 

WONDERINTEREST TRADING LTD (ďalej len “Investičná spoločosť“) sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a nakladať s vašimi údajmi transparentným spôsobom. Investičná spoločnosť chápe dôležitosť zachovania dôvernosti a súkromia vašich osobných údajov. Tým, že nám zveríte vaše informácie, by sme vás radi uistili o našom záväzku uchovávať tieto informácie v súkromí. Urobili sme merateľné kroky na ochranu dôvernosti, bezpečnosti a integrity vašich informácií.

 

2. Zásady ochrany údajov

 

Cieľom týchto Zásad ochrany údajov je poskytnúť vám prehľad o tom, ako Investičná spoločnosť zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje, a informovať vás o vašich právach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „GDPR“), ako aj zákona o ochrane osobných údajov fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a pre voľný pohyb týchto údajov z roku 2018 (zákon 125(I)/2018) (ďalej len „zákony“) v platnom znení. Toto vyhlásenie je určené fyzickým osobám, ktoré sú súčasnými, minulými alebo potenciálnymi klientmi Investičnej spoločnosti a ich zástupcom (ako sú advokáti konajúci v ich mene).

 

3. O nás

 

Investičná spoločnosť je autorizovaná spoločnosť so sídlom na Cypre, pod registračným číslom 332830.

 Investičná spoločnosť je registrovaná a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (ďalej len „CySEC“) s číslom licence 307/16.

 

Investičná spoločnosť zaregistrovala pod svojim menom viazaných agentov, ktorí sú usadení v Európskej únii. Uvedení viazaní agenti pracujú výhradne pre Investičnú spoločnosť. Každý viazaný zástupca bude mať svoje vlastné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré bude zverejnené na jeho webových stránkach, ktoré môžu byť prepojené a/alebo odkazovať na webové stránky a/alebo názov Investičnej spoločnosti.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať ďalšie podrobnosti o tom, ako Investičná spoločnosť používa vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na náš tím na ochranu údajov na adrese: dataprotection@wonderinterest.com.

 

4. Právny základ

 

Dôvod, prečo môžeme oprávnene zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje sa nazýva právnym základom. Spoliehame sa na právny základ v závislosti od dôvodu, pre ktorý údaje spracovávame. Ako základ na spracovanie osobných údajov využívame nasledujúce právne základy:

 

Zmluvné záväzky – tam, kde je nutné buď s vami uzavrieť zmluvu o poskytovaní našich produktov alebo plniť naše záväzky zo zmluvy alebo vám poskytnúť rady vo vzťahu k našim produktom.

 

Dodržiavanie zákonných povinností – pokiaľ to vyžaduje zákon alebo regulátor, možno budeme musieť zhromažďovať a spracovávať vaše údaje a taktiež ich poskytnúť regulátorovi.

 

Oprávnené záujmy – kde je spracovanie vyžadované na prevádzkovanie nášho podnikania. Zahŕňa riadenie obchodných, finančných a administratívnych záležitostí s cieľom chrániť našich zákazníkov, zamestnancov a majetok. Je v našom záujme zabezpečiť, aby naše procesy a systémy fungovali efektívne a aby sme mohli pokračovať v poskytovaní služieb.

Súhlas – spracovanie vašich údajov na základe vášho súhlasu. Môžeme ich použiť v špecifických situáciách. Na tieto účely zhromažďujeme iba slobodne daný, špecifikovaný, informovaný a jednoznačný súhlas získaný pred spracovaním.

 

5. Účely zpracovania

 

Osobné údaje, ktoré od vás a o vás zhromažďujeme, môžeme použiť na účely uvedené nižšie.

 

 

Založenie účtu a poskytovanie služieb

-                Zvažovanie žiadosti o otvorenie účtu

-                Vykonávame naše hodnotenie rizík

-                Získanie informácií o vašich relevantných investičných znalostiach a skúsenostiach, aby sme mohli posúdiť, či je služba pre vás vhodná

 

Správa nášho vzťahu s vami vrátane podpory

-                Kontakt vo veciach týkajúcich sa vášho účtu

-                Poskytovať vám oznámenia týkajúce sa vášho účtu, všeobecné aktualizácie a aktualizácie trhu

-                Kontrola vašich priebežných potrieb

-                Odpovedanie na vaše otázky

 

Dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností

-                Overovanie vašej totožnosti a vykonávanie kontrol

-                Dodržiavanie skríningu

-                Záznamové povinnosti

-                Vykonávanie kontrol proti praniu špinavých peňazí, prevencie terorizmu a sankcií, sťažností a vyšetrovania alebo súdnych sporov

-                Vykonajte postup „poznajte svojho zákazníka“.

-                Poskytnite informácie o vás a vašom obchodovaní s nami príslušným úradom

 

Vykonávanie finančných transakcií

-                Vklady

-                Výbery

-                Spätné zúčtovanie

-                Akékoľvek ďalšie platby

 

Sledovať a vyhodnocovať zhodu

-                Sledovať, či je poskytovanie našich služieb v súlade s našimi zásadami, štandardmi a právnymi požiadavkami

-                Sledovať správanie alebo zamestnancov pri komunikácii s klientmi alebo potenciálnymi klientmi

 

Vytvárajte štatistické údaje a analyzujte podnikanie

-                Riadiť obchodnú stratégiu spoločnosti

 

Vyvíjať a predávať produkty

-                Prispôsobte ponúkané produkty a služby

-                Vykonávanie vývoja a analýzy produktov

 

Chráňte bezpečnosť

-                Chráňte bezpečnosť a prístup do našich priestorov a systémov

-                Detekcia a prevencia podvodov a iných škodlivých aktivít

 

6. Zhromažďovanie informácií

 

Keď si zaregistrujete služby

Spoločnosť môže zhromažďovať uvedené informácie priamo od vás (počas procesu otvárania účtu) a/alebo od iných osôb, vrátane napríklad agentúr pre úverové referencie, agentúr pre prevenciu podvodov, bánk, iných finančných inštitúcií, tretích poskytovateľov autentizačných služieb (napr. Lexis-Nexis pre účely overovania a pozadia) a poskytovatelia verejných registrov.

 

Informácie o vás - Používanie služieb

Spoločnosť môže tiež zhromažďovať vaše údaje týkajúce sa vášho používania našich webových stránok, ako sú –

Finančné informácie

A.             Služby, ktoré používate, produkty, s ktorými obchodujete, a ich výkon

B.             Historické údaje o obchodoch a investíciách, ktoré ste vykonali, vrátane investovanej čiastky

C.             Historické údaje o vašich platobných aktivitách, zostatkoch na obchodných účtoch a vašich výberových aktivitách.

-                Informácie o protokole

-                Informácie o zariadení

-                Lokalita

-                Aktivita na mieste

-                Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania

 

Informácie obsiahnuté v povinných nahrávkach.

Investičná spoločnosť zaznamenáva všetku komunikáciu, elektronickú, telefonickú, osobnú alebo inú, ktorú s vami vedieme v súvislosti so službami, ktoré vám Investičná spoločnosť poskytla, a vo vzťahu s vami. Uvedené záznamy budú výhradným majetkom Investičnej spoločnosti a budú predstavovať dôkaz o komunikácii medzi Investičnou spoločnosťou a vami.

 

V rámci postupov otvárania obchodného účtu a pokračujúcich záväzkov investičnej spoločnosti sa musí riadiť legislatívnym rámcom, ktorý v súčasnosti platí Cyperská komisia pre cenné papiere a burzu („CySEC“). Investičná spoločnosť bude konkrétne dodržiavať svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákonov o prevencii a prevencii prania špinavých peňazí z rokov 2007-2019, v znení neskorších predpisov, pre zistenie ekonomického profilu Klienta a predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj dodržiavať príslušné povinnosti vedenia záznamov podľa nariadenia Európskej komisie v delegovanej právomoci (EU) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky činnosti investičných podnikov a vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice („Prenesená regulácia“) a Zákon o poskytovaní investičných služieb, výkone investičnej činnosti a prevádzkovaní regulovaných trhov č. 87(I)/2017 pre stanovenie vhodnosti a vhodnosti každého Klienta na základe služieb ponúkaných každou CIF (testy vhodnosti a primeranosti) a záznamy telefónnych hovorov, klientskych transakcií, Zákon o dani z cudzích účtov (FATCA) a Spoločný reportovací štandard (CRS).

 

7. Kategórie dát

 

Spoločnosť na základe vyššie uvedeného zhromažďuje a uchováva nasledujúce kategórie a typy osobných údajov:

 

Kontaktné informácie

-                Meno a priezvisko

-                Emailová adresa

-                Telefónne číslo

-                Účet za energie

 

Platobné a daňové informácie

-                IBAN

-                Daňové identifikačné číslo

-                Daňová residencia

 

 

Osobné informácie

-                Dátum narodenia

-                Miesto narodenia

-                Národnosť

-                Kópia občianskeho preukazu, pasu, vodičského preukazu alebo iného identifikačného dokladu

 

Informácie ohľadom zamestnania

-                Meno zamestnávateľa

-                Profesia

-                Priemysel

 

Finančné informácie

-                Hrubý ročný príjem

-                Čistá hodnota majetku

-                Predpokladaná čiastka na investíciu

-                Znalosti a skúsenosti

 

8. Príjemcovia dát

 

V rámci používania vašich osobných údajov na účely uvedené vyššie môžeme vaše údaje sprístupniť:

 

a) Poskytovatelia služieb a špecializovaní poradcovia, ktorí boli zmluvní, aby nám poskytovali IT, finančné, regulačné, compliance, účtovné a/alebo iné služby.

b) Viazaní zástupcovia, s ktorými má Investičná spoločnosť uzavreté vzťahy a ktorí pracujú výhradne pre Investičnú spoločnosť.

c) Regulačné orgány.

d) Ktokoľvek vami poverený.

e) Príslušné orgány na vyšetrovanie alebo prevenciu podvodov, pranie špinavých peňazí alebo inej nezákonnej činnosti.

f) Register obchodných údajov alebo jemu podobný.

g) Zamestnanci Investičnej spoločnosti, aby mohli vykonávať svoje povinnosti na presadzovanie Zmluvy medzi nami alebo na zabezpečenie efektívneho fungovania našej Platformy, funkcií Automatické príkazy a Obchodné dáta.

 

Investičná spoločnosť vyžaduje od tretích osôb, ktoré v mene Investičnej spoločnosti nakladajú alebo získavajú osobné údaje za účelom plnenia svojich zmluvných záväzkov voči nám, aby uznali dôvernosť týchto informácií, zaviazali sa rešpektovať právo každého jednotlivca na súkromie a dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov a toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

 

9. Použitie informácií

 

Investičná spoločnosť bude Vaše osobné údaje používať, uchovávať, spracovávať a nakladať s nimi v súlade s GDPR a zákom, v znení neskorších predpisov alebo nahradení.

 

Vaše osobné údaje (neverejne dostupné informácie a/alebo ktoré už Investičná spoločnosť vlastní v rámci dodržania ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov) budú zhromažďované a spracovávané výslovne a konkrétne iba na účely, ktoré boli zhromaždené pre („účel obmedzenia“), zatiaľ čo Investičná spoločnosť musí vyžadovať iba informácie potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené.

 

Vaše osobné údaje môžeme preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak takýto prevod vykonáme, zaistíme, aby bol prevod zákonný a aby boli zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako stanovuje Platné nariadenia.

 

 

 

10. Doba uchovania dát

 

 

Investičná spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje po dobu, keď s vami bude mať Investičná spoločnosť obchodný vzťah. Akonáhle bude obchodný vzťah ukončený, môžeme vaše údaje uchovávať po dobu až piatich (5) rokov v súlade so zákonmi, ktorými sa riadi Investičná spoločnosť. Investičná spoločnosť môže uchovávať vaše osobné údaje dlhšie ako päť (5) rokov zo zákonných, regulačných a/alebo iných povinných dôvodov.

 

Doba uchovávania bude stanovená s ohľadom na typ zhromažďovaných informácií a účel, na ktorý sú zhromažďované, s ohľadom na požiadavky platné pre danú situáciu a potrebu zničiť zastarané, nepoužité informácie v čo najkratšom primeranom čase.

 

11. Organizačné a bezpečnostné opatrenia

 

Investičná spoločnosť prijala všetky vhodné organizačné opatrenia, aby zabezpečila ochranu vašich osobných údajov. Investičná spoločnosť ďalej zriadila interné vzdelávacie školenia pre svojich zamestnancov. Zamestnanci, ktorí spracovávajú vaše údaje, sú školení, aby rešpektovali dôvernosť informácií o zákazníkoch a súkromí jednotlivcov. Narušenie vášho súkromia považujeme za najvyššiu prioritu a Investičná spoločnosť zdokonalí svoje interné postupy, aby takéto udalosti zabránila.

 

Investičná spoločnosť zaviedla postupy týkajúce sa ochrany vašich údajov. Prístup k vašim informáciám majú iba zamestnanci a/alebo viazaní zástupcovia, ktorí potrebujú mať prístup k informáciám, aby bola umožnená kontinuita zmluvy medzi vami a Investičnou spoločnosťou.

 

Okrem toho uchovávame osobné údaje v kombinácii zabezpečeného počítačového úložiska, zabezpečených serverov a z času na čas, a pokiaľ to bude považované za nutné, uložíme ich do papierových súborov. Investičná spoločnosť prijala všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré má k dispozícii, pred zneužitím, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením.

 

Príklady bezpečnostných opatrení, ktoré použivame:

-                Technológie SSL na kryptografiu

-                PCI skenovanie pre aktívnu ochranu našeho serveru

-                Kryptografická ochrana databázi

-                Antivírový software

 

Aj keď vynaložíme všetko primerané úsilie na ochranu vašich údajov, beriete na vedomie, že používanie internetu nie je úplne bezpečné, a z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť bezpečnosť alebo integritu akýchkoľvek osobných údajov prenášaných od vás alebo k vám prostredníctvom internetu.

 

12. Právo na prístup

 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme, a tiež informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú vaše osobné údaje poskytované elektronicky. Spôsob naplnenia práva na prístup však závisí od povahy osobných údajov, médiu, na ktorom sú uložené, a s ohľadom na ochranu údajov ostatných subjektov. Ak požadujete ďalšie kópie, môžeme vám účtovať primeraný administratívny poplatok.

Ak chcete podať žiadosť, kontaktujte nás, overte svoju totožnosť a upresnite, aké údaje požadujete. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese dataprotection@wonderinterest.com.

 

13. Právo na výmaz a právo na opravu nepresných osobných údajov

 

 

Pokiaľ sú osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu. Investičnú spoločnosť môžete kedykoľvek informovať, že sa vaše údaje zmenili alebo že si želáte, aby Investičná spoločnosť vymazala informácie, ktoré o vás máme, alebo ich opravila, a to zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@wonderinterest.com. Vaše údaje zmeníme, opravíme alebo vymažeme v súlade s vašimi pokynmi, s výnimkou prípadov, keď sme povinní uchovávať vaše údaje na regulačné alebo právne účely, aby sme vám mohli poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, alebo aby sme viedli zodpovedajúce obchodné záznamy.

 

14. Právo na obmedzenie zpracovania

 

Za určitých podmienok stanovených platnou legislatívou máte právo požadovať, aby Investičná spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov.

 

15. Právo na prenositelnosť údajov

 

Máte právo požadovať, aby Investičná spoločnosť za určitých podmienok odovzdala údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

 

16. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

 

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie.

 

17. Právo informovat Úrad pre ochranu osobných údajov (DPA)

 

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozornom úrade: Úrad poverenca pre ochranu osobných údajov, Iasonos 1, 1082 Nicosia, Kypr, +357 22818456, commissionerdataprotection.gov.cy .

 

18. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Všeobecne o vás nerozhodujeme iba na základe automatizovaného procesu (napr. prostredníctvom automatického profilovania), ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť využívať služby alebo má na vás iný významný vplyv. Ak tak však urobíme, máte právo byť o tom informovaný a môžete požiadať, aby sa na vás takéto rozhodnutie nevzťahovalo, pokiaľ vám nepreukážeme, že takéto rozhodnutie je nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami.

 

19. Otázky

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prajete si získať prístup k vašim informáciám alebo ich zmeniť alebo máte sťažnosť, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zabezpečenia našich webových stránok, môžete nám poslať e-mail na adresu dataprotection@ wonderinterest.com.

 

Ďalej v prípade, že nie ste spokojní s kvalitou služieb, ktoré sme vám poskytli v súvislosti so spracovaním osobných údajov, máte ako fyzická osoba právo podať sťažnosť nášmu dozornému úradu, ktorým je poverenec na ochranu osobných údajov v Cyperskej republike.

 

20. Aktualizácia týchto Zásad ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany údajov sa môžu bez upozornenia zmeniť. Z tohto dô

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 88.24% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.