Registrácia
Registráciou pomôžete znížiť vo svete emisie CO2 prostredníctvom vysádzania stromov. Spoločnými silami tak dokážeme pomôcť planéte. Za každý vytvorený a overený účet zasadíme jeden strom. Od úrovne účtu Coal sa počet vysadených stromov znásobuje.
{{ item.dial_code }}
Odoslať Už mám účet

Niečo sa nepodarilo!
Please try again later or contact support

{{ errors['recaptcha'] }}

úspech

Za váš novozaložený účet zasadíme 1 strom v spolupráci s projektom Sázíme Česko. Spoločnými silami tak dokážeme pomôcť planéte. Za každý vklad 1000 USD zasadíme ďalšie. Od úrovne účtu Coal sa množstvo vysadených stromov znásobuje.
Pokračovať do MyZone

{{ verifyEmailText }}

Vaše investície už pomohli zasadiť
0
stromov.
Dokumenty potrebné na registráciu
Nižšie nájdete zoznam dokumentov potrebných na aktiváciu a overenie vášho účtu.
Osobný účet

Na aktiváciu účtu a overenie vašej totožnosti nám predložte kópiu jedného z nasledujúcich dokumentov:

 • pas - strana s fotografiou (riadky MRZ/strojovo čitateľná zóna - riadky jasne viditeľné)

 • Občiansky preukaz - obidve strany (MRZ čiary / strojovo čitateľná zóna - jasne viditeľné čiary )

 • Vodičský preukaz - obe strany

Uistite sa, že kópia obsahuje:

 • Celé meno (rovnaké ako v pase/občianskom preukaze)

 • dátum narodenia (rovnaký ako v pase/občianskom preukaze)

 • Dátum platnosti musí byť platný

* Adresa na OP sa nemusí zhodovať s adresou uvedenou pri registrácii

Upozornenie: Podľa zákona 188(I)/2007, v znení neskorších zmien a doplnení, o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, paragraf 66 ods. 2: "Osobám zapojeným do finančných alebo iných obchodných činností sa zakazuje otvárať alebo viesť anonymné alebo očíslované účty alebo účty na iné mená, ako sú uvedené v oficiálnych dokladoch totožnosti." Preto vás žiadame, aby ste svoju registráciu doplnili presnými údajmi, ktoré zodpovedajú údajom vo vašich dokladoch totožnosti a pobytu.

 

POR - Overenie pobytu klienta

Účelom overenia bydliska je získať adresu, na ktorej sa klient zvyčajne zdržiava, pričom táto adresa nemusí zodpovedať adrese trvalého pobytu. Na overenie pobytu klienta sa vyžadujú tieto dokumenty:

 • Účet alebo faktúra za komunálne služby: elektrina, plyn, voda, odpad

 • faktúra za internet

 • faktúra za pevnú linku

 • Výpis z účtu (banky alebo kreditnej karty)

 • Nájomná zmluva alebo nájomný účet

 • Štátne potvrdenie o pobyte

 • Hypotekárny úver

 • Úradný list (polícia, veľvyslanectvo, obecný úrad, daňový doklad, volebný lístok, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Uistite sa, že kópia obsahuje:

 • Meno a priezvisko

 • Adresu

 • Dátum (doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov)

NASLEDUJÚCE DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • Poistenie (životné, poistenie auta atď.)

 • Faktúra za mobilné služby

 • Rukou písané dokumenty

Firemný účet

Ak máte záujem o otvorenie účtu na obchodovanie (vlastný podnik, spoločnosť alebo iný typ podnikateľského subjektu), je potrebné predložiť dokumenty preukazujúce nasledujúce skutočnosti (Jeden dokument môže preukazovať viacero skutočností):

 • Registračné číslo spoločnosti

 • Registrované obchodné meno a názov spoločnosti (ak sa líši od registrovaného názvu)

 • Sídlo spoločnosti a miesto podnikania (ak sa líši od registrovaného sídla)

 • Riaditelia, manažéri alebo iné osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti

 • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený získať prístup k účtu

 • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu

 • Zoznam skutočných vlastníkov spoločnosti s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sa nachádzajú na európskom regulovanom trhu alebo na treťom trhu s rovnocennými požiadavkami na zverejňovanie a transparentnosť

 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí konajú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločností

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov preukazujúcich požadované skutočnosti

 

Nasleduje zoznam firemných dokumentov potrebných na otvorenie podnikateľského účtu:

 • Zakladateľská zmluva a stanovy (činnosť, popis)

 • Osvedčenie o registrácii

 • Osvedčenie o spoločníkoch

 • Osvedčenie riaditeľov a tajomníka

 • Osvedčenie o sídle - adresa spoločnosti

 • Účet za komunálne služby na adresu spoločnosti (za posledných 6 mesiacov)

 • Kópia pasu VŠETKÝCH akcionárov a riaditeľa

 • Účet za komunálne služby na osobnú adresu VŠETKÝCH akcionárov/riaditeľov

 • Rozhodnutie predstavenstva potvrdzujúce rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený získať prístup k účtu a konať v mene spoločnosti

 • Rozhodnutie predstavenstva potvrdzujúce rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Výpis z obchodného registra

 • Zakladateľská zmluva

 • Štatúty

 • Spoločenská zmluva

 • Formulár rozhodnutia o určení zástupcu, ktorý je oprávnený na prístup k účtu

 • Formulár rozhodnutia o otvorení účtu

 • Pre fyzickú osobu, ktorá bude používať účet v mene spoločnosti, je potrebné uviesť nasledovné:

 • Plnomocenstvo

 • Kópia cestovného pasu fyzickej osoby

 • Doklad o pobyte

 

Upozornenie: Podľa platného regulačného rámca (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a smernica 2014/65/EÚ - MiFID II) spoločnosť uchováva záznamy obsahujúce osobné údaje klienta, obchodné informácie, dokumenty o otvorení účtu, komunikáciu a všetko ostatné, čo sa týka klienta, najmenej 5 (päť) rokov po ukončení obchodného vzťahu s klientom. V prípade požiadavky príslušného orgánu (CySEC), ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, po ďalšie obdobie až 7 (sedem) rokov.

 

KREDITNÉ KARTY

V záujme dodržiavania smerníc a predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí ste povinní zaslať nám očistenú farebnú kópiu prednej a zadnej strany kreditnej/debetnej karty, ktorú používate na vklad na svoj obchodný účet, aby sme mohli overiť pôvod finančných prostriedkov.

 

Informácie, ktoré musia byť na naskenovanej kópii viditeľné, sú tieto:

- meno držiteľa karty

- dátum skončenia platnosti karty

- podpis na zadnej strane karty

- prvé 4 a posledné 4 číslice čísla karty (v záujme bezpečnosti vašich finančných prostriedkov dôrazne odporúčame, aby ste zakryli prostredných 8 číslic čísla kreditnej/debetnej karty a kód CVV2 na zadnej strane karty)

Klienti s vysokou aktivitou na svojom obchodnom účte (účte) budú požiadaní o zaslanie DOD (Declaration of Deposits).

 

Upozorňujeme, že naskenovaná kópia prednej a zadnej strany kreditnej/debetnej karty sa nebude vyžadovať, ak pristúpite k vkladu bankovým prevodom. V takomto prípade ste povinní poskytnúť nám kópiu potvrdenia o prevode/WWIFT.

 

Postup aktivácie klienta:

Vezmite prosím na vedomie, že váš účet bude pripravený na obchodovanie, akonáhle budú poskytnuté a financované všetky požadované dokumenty. Ak je zostatok na vašom účte nulový, nebudete môcť obchodovať.

Ostatné dokumenty

V prípade, že nemáte doklad o pobyte na svoje meno, požiadame vás, aby ste nám poskytli nasledujúce dokumenty od blízkeho rodinného príslušníka (matka, otec, manželka, manžel):

 • POI - Overenie totožnosti klienta

 • POR - overenie pobytu klienta

 • V prípade "matka/otec" potrebujeme rodný list klienta

 • V prípade "manželky/manžela" potrebujeme sobášny list.

Upozorňujeme, že spoločnosť neakceptuje platby tretích strán.

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 69.23% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.