Registrácia
Registráciou pomôžete znížiť vo svete emisie CO2 prostredníctvom vysádzania stromov. Spoločnými silami tak dokážeme pomôcť planéte. Za každý vytvorený a overený účet zasadíme jeden strom. Od úrovne účtu Coal sa počet vysadených stromov znásobuje.
{{ item.dial_code }}

Niečo sa nepodarilo!
Skúste to, prosím, neskôr alebo kontaktujte podporu

{{ errors['recaptcha'] }}

Ďakujeme za vašu registráciu!

Pokračovať do MyZone

{{ verifyEmailText }}

Vaša investícia už pomohla vysadiť
0
stromov.
Dokumenty potrebné na registráciu

Ako plne licencovaná a regulovaná investičná spoločnosť, musíme dodržiavať prísne normy a usmernenia ohľadom verifikácie všetkých potenciálnych zákazníkov.

Preto od našich klientov žiadame pri otvorení účtu a využívaní našich služieb preukázanie totožnosti buď pasom, občianskym alebo vodičským preukazom.

Nižšie nájdete zoznam dokumentov potrebných na aktiváciu a overenie Vášho účtu.

Osobný účet

1)Doklad totožnosti

Doklad totožnosti musí byť vydaný štátnou správou, platný a  musia byť viditeľné všetky štyri rohy dokladu.

 • Pas

 • Občiansky preukaz – obe strany

 • Vodičský preukaz – obe strany

 

Naskenovaná kópia by mala obsahovať nasledujúce podrobnosti:

 • Fotografia a celé meno

 • Dátum narodenia

 • Podpis

 • Štátna príslušnosť

 • Vydávajúci orgán

 • Dátum platnosti (ak chýba, musí byť viditeľný dátum vydania)

 • Číslo dokladu (číslo občianskeho preukazu, číslo pasu)

 • Číslo MRZ (ak ho dokument obsahuje)

 

*Adresa na OP sa nemusí zhodovať s adresou uvedenou pri registrácii

 

Upozornenie: Podľa zákona 188(I)/2007, v znení neskorších zmien a doplnení, o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, paragraf 66 ods. 2: "Osobám zapojeným do finančných alebo iných obchodných činností sa zakazuje otvárať alebo viesť anonymné alebo očíslované účty alebo účty na iné mená, ako sú uvedené v oficiálnych dokladoch totožnosti." Preto vás žiadame, aby ste svoju registráciu doplnili presnými údajmi, ktoré zodpovedajú údajom vo vašich dokladoch totožnosti a pobytu.

 

2) Overenie aktuálneho pobytu

Na dokončenie procesu overovania pobytu Vás prosíme o kópiu Vašej adresy. Na tejto kópii by malo byť uvedené Vaše obvyklé bydlisko, ktoré sa môže líšiť od adresy Vášho trvalého pobytu.

Kópia by mala obsahovať nasledovné údaje:

 • Celé meno

 • Adresa bydliska

 • Dátum vydania

 • Názov a údaje o vydávajúcej spoločnosti

 

Nižšie nájdete zoznam dokumentov, ktoré môžeme akceptovať ako platné potvrdenia o pobyte:

 • Výpis z bankového účtu s dátumom vystavenia a menom;

 • Účet za služby spojené s nehnuteľnosťou - plyn, elektrina, voda, internet atď.

 • Doklad od štátneho orgánu alebo štátneho úradníka

 • Potvrdenie o pobyte vydané vládou

 

Akýkoľvek z uvedených dokladov nie starší ako 6 mesiacov, v ktorom je uvedené Vaše meno a aktuálna adresa bydliska,  je vyhovujúci.

 

Upozorňujeme, že nasledujúce dokumenty nebudú akceptované:

 • Poistenie (životné poistenie, poistenie auta atď.)

 • Faktúra za mobilné služby

 • Ručne písané dokumenty

Firemný účet

Nižšie môžete nájsť zoznam dokumentov, potrebných na schválenie obchodného účtu spoločnosti:

1) CAO Dotazník:

vydaný našou spoločnosťou

2) BoD Uznesenia správnej rady:

uznesenie predstavenstva spoločnosti o otvorení účtu a udelenie oprávnenia tým, ktorí ho budú vykonávať - vydané našou spoločnosťou, musí byť vyplnené v  angličtine.

3) BoD Splnomocnenie:

oprávňujúce Zástupcu konať v mene Klienta - vydané našou spoločnosťou

4) Samocertifikácia CRS.

5) Samocertifikácia FATCA.

6) Limitované splnomocnenie.

7) Aktuálna kópia výpisu z obchodného registra v anglickom jazyku

alebo aktuálna kópia výpisu z obchodného registra a notársky  overený preklad z pôvodného jazyka do anglického jazyka - v prípade, že tento dokument nie je k  dispozícii, vyžadujú sa tieto dokumenty:

 1. Výpis z obchodného registra;

 2. Nedávne (nie staršie ako 6 mesiacov) potvrdenie o bezúhonnosti;

 3. Osvedčenie o sídle - výpis z obchodného účtu spoločnosti môže byť tiež akceptovaný, ak obsahuje adresu spoločnosti

 4. Osvedčenie riaditeľov a tajomníka;

 5. Osvedčenie akcionárov;

 6. Zakladateľská zmluva a stanovy;

 7. Finančný výkaz za predchádzajúci rok.

8) Aktuálny výpis z účtu spoločnosti, z ktorého klient vloží finančné prostriedky

9) Ak registrovaní akcionári vystupujú ako vlastníci spoločnosti, je potrebné zaslať kópiu dohody/zmluvy uzavretej medzi zvoleným akcionárom a skutočným vlastníkom, na základe ktorej bola odsúhlasená registrácia akcií na meno zvoleného akcionára v mene vlastníka spoločnosti

10) Pre každého riaditeľa, registrovaného akcionára

(v prípade, že existuje viacero akcionárov s malým množstvom akcií, len tí, ktorí vlastnia aspoň 25 % akcií) alebo/a skutočného vlastníka spoločnosti, ktorý je fyzickou osobou, podľa osvedčenia riaditeľa,  sú potrebné tieto dokumenty:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrdenie o aktuálnom bydlisku

11) Pre každého riaditeľa alebo registrovaného akcionára, ktorý je právnickou osobou, sa podľa osvedčenia riaditeľa vyžadujú tieto dokumenty:

 1. Výpis z obchodného registra;

 2. Nedávne (nie staršie ako 6 mesiacov) potvrdenie o bezúhonnosti;

 3. Osvedčenie o sídle;

 4. Osvedčenie riaditeľov a tajomníka;

 5. Osvedčenie akcionárov;

 6. Zakladateľská zmluva a stanovy.

12) V prípade Zástupcov

oprávnených otvoriť a/alebo viesť účet Klienta musia byť za každú osobu Zástupcu predložené aj tieto dokumenty:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrdenie o bydlisku

13) Potvrdenie o bezúhonnosti

klienta vydané Registrátorom spoločností

14) Potvrdenie kódu LEI

 

Upozornenie: Podľa platného regulačného rámca (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a smernica 2014/65/EÚ - MiFID II) spoločnosť uchováva záznamy obsahujúce osobné údaje klienta, obchodné informácie, dokumenty o otvorení účtu, komunikáciu a všetko ostatné, čo sa týka klienta, najmenej 5 (päť) rokov po ukončení obchodného vzťahu s klientom. V prípade požiadavky príslušného orgánu (CySEC), ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, po ďalšie obdobie až 7 (sedem) rokov.

 

Online PLATBY

Zavedením postupu dodržiavania predpisov v súvislosti s online platbami chceme zaistiť bezpečnosť našich klientov a transakcií vo finančnom prostredí.

Aby sme vyhoveli najvyšším štandardom prijímania vkladov a výberov, požadujeme pre zvolený spôsob platby nasledovné:

 

1)     Kópia kreditnej/debetnej karty

 • Na prednej strane: Vaše meno a priezvisko, dátum platnosti, prvé 4 číslice a posledné 4 číslice platobnej karty

 • Na zadnej strane: Váš podpis

 

Na zabezpečenie bezpečnosti zakryte 8 prostredných číslic na prednej strane kreditnej karty a bezpečnostný kód (CVV) na zadnej strane.

 

2)     Potvrdenie o platobnom konte vrátane

 • Vášho celého mena

 • Čísla účtu

 • Dátum prevodu

 • Presnej sumy prevodu

 

UPOZORŇUJEME, ŽE VKLADY TRETÍCH STRÁN ALEBO VKLADY HOTOVOSTI NIE SÚ POVOLENÉ.

Všetky informácie týkajúce sa Vašej kreditnej/debetnej karty sú spracované v súlade s cieľom zabezpečiť súkromie a bezpečnosť. Okrem toho sa vklady a výbery spracúvajú iba prostredníctvom licencovaných a regulovaných poskytovateľov platieb.

Postup aktivácie klient

Vezmite prosím na vedomie, že Váš účet bude pripravený na obchodovanie, akonáhle budú poskytnuté a schválené všetky požadované dokumenty. Ak je zostatok na Vašom účte nulový, nebudete môcť obchodovať.

Ostatné dokumenty

V prípade, že nemáte doklad o bydlisku vo svojom mene, požiadame Vás o predloženie nasledovných dokladov od blízkeho rodinného príslušníka, ktorý s Vami žije v jednej domácnosti (matka, otec, manželka alebo manžel):

 • Overenie totožnosti klienta

 • Overenie pobytu klienta

 • V prípade "matka/otec" potrebujeme rodný list klienta

 • V prípade "manželky/manžela" potrebujeme sobášny list.

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.75% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.