Licencia
I. Investičné služby

Prijímanie a prenos pokynov vo vzťahu k jednému alebo viacerým Finančným nástrojom.

 

Poskytovanie investičného poradenstva.

 

Vykonávanie objednávok v mene klientov.

II.Doplnkové služby

Úschova a správa finančných nástrojov vrátane úschovy a súvisiacich služieb.  

 

Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.  

   

Investičný prieskum a finančné analýzy alebo iné formy.

III. Finančné nástroje

Podiely v podnikoch kolektívneho investovania

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových sadzieb alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré je možné vysporiadať fyzicky alebo v hotovosti.

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné vysporiadať v hotovosti alebo ich možno vyrovnať v hotovosti podľa voľby jednej zo strán (inak ako z dôvodu zlyhania alebo inej udalosti, ktorá je dôvodom ukončenia).

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné fyzicky vysporiadať za predpokladu, že sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu alebo MTF.

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré musia byť fyzicky vyrovnané, ak to nie je uvedené inak v bode 6 časti III a nie sú na komerčné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného zúčtované a vyrovnané prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo či sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

 

Derivátové nástroje na prenos kreditného rizika ako sú finančné zmluvy o rozdieloch

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy súvisiace s klimatickými premennými sadzbami za prepravu, emisnými kvótami alebo mierami inflácie ako aj inými oficiálnymi ekonomickými štatistikami, ktoré musia byť zúčtované v hotovosti alebo môžu byť zúčtované v hotovosti podľa voľby jednej zo zmluvných strán (inak ako z dôvodu neplnenia alebo iného dôvodu ukončenia), ako aj všetky ostatné zmluvy o derivátoch vzťahujúcich sa na aktíva, práva, povinnosti, indexy a opatrenia, ktoré nie sú v tejto časti uvedené inak, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného obchodované na regulovanom trhu alebo v MTF, sú zúčtované a vyrovnané alebo sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.75% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.