Licencia & Regulácia

Wonderinterest Trading Ltd je cyperská investičná spoločnosť (CIF), ktorá je regulovaná a pod dohľadom Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySec) s licenčným číslom CIF 307/16 a registračným číslom spoločnosti HE 332830.

Spoločnosť Wonderinterest Trading Ltd poskytuje nasledujúce investičné služby s ohľadom na finančné záležitosti v členských štátoch EÚ

menu-icon
I. Investičné služby

Prijímanie a prenos príkazov vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným nástrojom.

Investičné poradenstvo.

II. Finančné nástroje

Prevoditeľné cenné papiere

 

Nástroje peňažného trhu

 

Podiely v podnikoch kolektívneho investovania

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových sadzieb alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré je možné vysporiadať fyzicky alebo v hotovosti.

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné vysporiadať v hotovosti alebo ich možno vyrovnať v hotovosti podľa voľby jednej zo strán (inak ako z dôvodu zlyhania alebo inej udalosti, ktorá je dôvodom ukončenia).

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné fyzicky vysporiadať za predpokladu, že sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu alebo MTF.

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré musia byť fyzicky vyrovnané, ak to nie je uvedené inak v bode 6 časti III a nie sú na komerčné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného zúčtované a vyrovnané prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo či sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

 

Derivátové nástroje na prenos kreditného rizika ako sú finančné zmluvy o rozdieloch

 

Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy súvisiace s klimatickými premennými sadzbami za prepravu, emisnými kvótami alebo mierami inflácie ako aj inými oficiálnymi ekonomickými štatistikami, ktoré musia byť zúčtované v hotovosti alebo môžu byť zúčtované v hotovosti podľa voľby jednej zo zmluvných strán (inak ako z dôvodu neplnenia alebo iného dôvodu ukončenia), ako aj všetky ostatné zmluvy o derivátoch vzťahujúcich sa na aktíva, práva, povinnosti, indexy a opatrenia, ktoré nie sú v tejto časti uvedené inak, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného obchodované na regulovanom trhu alebo v MTF, sú zúčtované a vyrovnané alebo sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Nákup alebo predaj finančných nástrojov môže viesť k strate časti alebo všetkých investovaných finančných prostriedkov. Mali by ste starostlivo zvážiť, či akékoľvek investičné poradenstvo vyhovuje vašim potrebám, vašim finančným zdrojom a vašim osobným okolnostiam. Prečítajte si informácie o rizikách a varovania.